договір оферти - Lady Law Club

UKR RUS
Перейти к контенту
Договір публічної оферти про надання послуг

Адвокат Сидорчук Юлія Миколаївна (далі - "Виконавець"), зареєстрована як самозайнята особа і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. Терміни і загальні положення
1.1. Послуги - набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем з використанням глобальної мережі Інтернет в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою ..., яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.
1.5. Користувач - фізична особа, яка вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.
1.7. Продукт - комплекс інформаційно-консультаційних послуг у вигляді вебінарів, курсів, путівників, але не обмежуючись ними, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з використанням глобальної мережі Інтернет.
1.8. Курс - виражений у формі аудіовізуального твору (відеозапис уроків), комплекс інформаціонно-консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з використанням глобальної мережі Інтернет з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.
1.9. Вебінар - комплекс інформаційно-консультаційних послуг в формі тематичного виступу спікера, організованого за допомогою web-технологій в режимі прямої трансляції з використанням глобальної мережі Інтернет.
1.10. Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Продукту, при якому, здійснюється створення копії Продукту в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.
1.11. Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Продукту, який їм купується.
2.3. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, вебінари і інших Продуктів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачу.

3. Умови надання послуг.
3.1. Інформаційно-консультаційні послуги надаються у формі дистанційного відтворення Продукту на пристрої Користувача (записи).
3.2. Акцептом даного Договору визнається повна оплата Клієнтом вартості Продукту і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

4. Права і обов'язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідною Програмою Курсу.
4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачу інформаційно-консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору.
4.2.2. Надати Користувачу посилання на для Скачування Продукту або для доступу з використанням глобальної мережі Інтернет.
4.2.3. Надати Користувачу додаткові матеріали та інструкції для використання Продукту.

5. Права та обов'язки Користувача.
5.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до програми Курсу, вебінар або іншого Продукту.
5.2. Всі претензії щодо якості наданої інформаційно-консультаційної послуги повинні направлятися Користувачем на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту advocat.sydorchuk@gmail.com. Термін розгляду претензії (ий) Виконавцем складає 30 (тридцять) календарних днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення коштів.

6. Відповідальність Сторін.
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в строк одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

7. Форс-мажор.
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

8. Припинення Договору.
8.1. Дія цього Договору припиняється:
8.1.1. По згоді сторін;
8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
8.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.
8.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9. Обробка персональних даних.
9.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.
9.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

10. Термін дії оферти.
10.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

11. Інтелектуальна власність.
11.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличні ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі надання Послуг або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.
11.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
11.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12. Заключні положення.
12.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
12.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.
12.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.
12.4. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
12.5. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
Назад к содержимому